Tinglysningsafgiftsloven, 3. udg.

af Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard

399 sider, indbundet
3. udgave 2007
DJØFs Forlag
Pris DKK. 810,00 inkl. moms
Medlemspris DKK. 648,00 inkl. moms
ISBN 978-87-574-1570-4

3. udgave er udkommet i efteråret på Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Bogen omhandler en række ændringslove, dels justeringer, dels implementering af den papirløse tinglysning, og dels implementering af særligt dækkede obligationer (SDO). Hertil kommer en lang række nye afgørelser og kendelser fra afgiftsmyndigheden og Landsskatteretten.

Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard er begge forfattere på Karnov (tinglysningsafgiftsloven).

Indhold:

Tinglysningsafgiftsloven
Afgiftspligtig tinglysning og registrering
Afgiftens beregning, afgiftsgrundlag og afgiftssats
Afgiftspligtens indtræden
Afgiftsbetaling og afgiftshæftelse m.v.
Afgiftsgodtgørelse
Afgiftsmyndigheden og klagebestemmelser
Kontrolbestemmelser
Straffebestemmelser m.v.
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Forkortelser, domsregister, afgørelser, stikordsregister, litteraturfortegnelse

Der er opdateret lynguide til de enkelte bestemmelser i loven, eksempler og oversigtsskemaer, den samlede oversigt over afgiftssatser og de pligtmæssige afgiftspåtegninger.

Rettelsesliste

Side 288, linie 3 i note 2. Linie 3 til 6 udgår. Krav på godtgørelse af for meget betalt afgift forældes nu på 3 år. 1908-lovens 5 års frist er ophævet f.s.v..a. skatter og afgifter og erstattet af skattestyrelseslovens § 31, stk. 2. Den korrekte formulering findes allerede i note 4 til § 19.

Den digitale tinglysning sættes i kraft den 8. september 2009

Nye dokumenter og påtegninger på allerede tinglyste dokumenter, oprettet på papir, skal være anmeldt til tinglysning efter de nugældende regler senest torsdag, den 20. august 2009 klokken 12.00. Fra 8. september 2009 kan nye dokumenter og påtegninger på allerede tinglyste dokumenter oprettes digitalt og anmeldes til tinglysning på www.tinglysning.dk

Efter at den digitale tinglysning er sat i kraft den 8. september 2009 kan der kun tinglyses digitale dokumenter og påtegninger, bortset fra dokumenter, hvor parterne ikke har mulighed for at få et dansk cpr- eller cvr-nummer.

Tinglysningsafgiftsvejledning 2009-2 (Gældende fra den 15. juli 2009)

Der er kun foretaget en række mindre redaktionelle ændringer. I forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem i september 2009, vil en række afsnit i vejledningen blive ændret.

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer ved LOV nr 1336 af 19/12/2008 § 94:

1. § 21, stk. 1, ophæves. Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. § 21, stk. 3, ophæves.

Nye afgørelser

Dato: 2. juni 2009

SKM2009.377.ØLR

Tinglysning, tilførsel, aktiver

Et aktieselskab havde købt en ejendom af en uafhængig sælger. Ved en tilførsel af aktiver, som ministeriet gjorde gældende ikke var en tilførsel af aktiver, blev ejendommen overdraget til et anpartsselskab, som indgik i samme koncern som aktieselskabet. Overtagelsesdagen var den samme for de to overdragelser. Aktieselskabet gjorde gældende, at der ikke skulle betales tinglysningsafgift udover den faste afgift, idet der efter tinglysningsafgiftslovens § 7 var tale om en adkomstændring ved tilførsel af aktiver. Østre Landsret fastslog i sin dom, at der skulle betales normal tinglysningsafgift ved adkomstændringen. Landsretten henviste til, at den transaktion, som tinglysningsmyndigheden skulle registrere i sagen, var adkomstændringen - overgangen af ejerrettighederne - i forbindelse med ejendommen. Ifølge tinglysningsafgiftslovens § 10, stk. 1, skal et dokument for at kunne tinglyses fremstå som udstedt af eller ved samtykke af den, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over den rettighed, som dokumentet stifter. Da det var den uafhængige sælger, som ifølge tingbogen var beføjet til at råde over ejendommen, var det derfor transaktionen ved overgangen af ejerrettighederne fra denne uafhængige sælger, der blev registreret af tinglysningsmyndighederne, og ikke fra den utinglyste ejer - aktieselskabet. Allerede derfor var forholdet ikke omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7, stk. 1, om omstruktureringer i form af tilførsel af aktiver m.v., men derimod efter den almindelige bestemmelse i tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1.

Dato: 18. december 2008

SKM2009.79.LSR

Overdragelse af en ejendom ansås ikke for omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 7, idet det ikke var den tinglyste adkomsthaver, der havde modtaget aktier/anparter i det modtagende selskab som vederlag for overdragelsen.

Tilsvarende resultat i SKM 2008,1010.LSR

Dato: 5. december 2008

SKM2009.85.LSR

Godtgørelse af tinglysningsafgift, forsinkelse

Anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift, jf. tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 4, blev ikke imødekommet, da anmodningen er indgivet efter 1 månedsfristens udløb. Landsskatteretten bemærkede: Udvidelsen af klagerens panteret til også at omfatte de 52 nye parceller blev tinglyst den 19. februar 2007. Klageren anmodede ved brev af 15. maj 2007 afgiftsmyndigheden om godtgørelse af tinglysningsafgift betalt ved tinglysningen den 19. februar 2007 under henvisning til tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 4. Da anmodningen om godtgørelse således blev fremsat næsten 3 måneder efter at der skete fornyet tinglysning vedrørende de omhandlede 52 nye parceller, og derfor blev fremsat senere end fristen på 1 måned herfor, jf. den objektiverede godtgørelsesbestemmelse i tinglysningslovens § 23, stk. 1, nr. 4, sidste pkt., er klageren ikke berettiget til godtgørelse. Der er ikke hjemmel til at bortse fra fristoverskridelsen, som i øvrigt må anses for betydelig.

Dato: 18. december 2008

SKM2009.81.LSR

Godtgørelse, tinglysningsafgift, genanmeldelse, pantebrev, forsinkelse

En klager ansås ikke for berettiget til godtgørelse af tinglysningsafgift vedrørende et pantebrev, der var blevet slettet af tingbogen og genanmeldt efter udløbet af den herfor fastsatte frist. Landsskatteretten bemærkede: Det tiltrædes, at anmeldelsen til tinglysning af det omhandlede pantebrev den 8. oktober 2007 har udløst afgift efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1. Pantebrevet var efter første anmeldelse den 19. juli 2007 således udslettet af tingbogen, og der skal derfor ske afgiftsberigtigelse på ny. Muligheden for godtgørelse af afgift betalt ved anmeldelsen den 19. juli 2007 reguleres herefter af tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 3. Proceduren i forbindelse med godtgørelse fremgår af stk. 2. Af sagen fremgår det, at lånet ifølge pantebrevet er udbetalt til debitor, som endvidere har betalt ydelser i henhold hertil. Klageren er herefter ikke - uanset eventuelle tidligere afgørelser fra afgiftsmyndigheden i anden retning - berettiget til afgiftsgodtgørelse, jf. den klare ordlyd i § 23, stk. 1, nr. 3.

Dato: 19 september 2007

SKM2007.698.HR

Tinglysningsafgift, vindmølle

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der skulle betales yderligere tinglysningsafgift i forbindelse med overdragelse af et grundstykke, hvorpå der var placeret en vindmølle. Appellanten havde nedlagt påstand om, at der ikke skulle betales yderligere afgift for den del af overdragelsessummen, der var henført til vindmøllen.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter tinglysningsafgiftslovens § 1, nr. 1, skal der betales afgift for tinglysning af ejerskifte af fast ejendom. Højesteret tiltræder, at det er tinglysningslovens afgrænsning af, hvad der må anses for fast ejendom, der er afgørende for, om der skal betales tinglysningsafgift.

Af afgørende betydning for sondringen mellem på den ene side en bygning som en del af en fast ejendom og på den anden side løsøre er herefter, om den pågældende genstand er bestemt til varig forbliven på grunden. Efter oplysningerne om vindmøllens størrelse og fastgørelse til et fundament finder Højesteret, at vindmøllen er bestemt til varig forbliven på grunden, uanset at det teknisk er muligt at flytte den, efter at den er blevet skilt ad. Højesteret tiltræder derfor, at vindmøllen må anses for en bygning, der er en del af den faste ejendom.

Afgiftsmyndigheden har således med rette pålagt A at betale tinglysningsafgift også vedrørende vindmøllen.

Dato: 20 jun 2007

SKM2007.589.LSR

Skøde på en ejendom i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse skulle afgiftsberigtiges i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1, og ikke efter samme lovs § 7, da en del af vederlaget skulle berigtiges ved overtagelse af et stiftertilgodehavende, hvilket måtte sidestilles med et kontant vederlag.

Andre Links

Lov om Tinglysningsafgift

Tinglysning

Tinglysningsafgiftsvejledningen 2009-2

Offentliggjorte afgørelser og domme

Den ny § 5a og nyaffattelse af § 5 (SDO)

Pantsætning/låneomlægning

Opdateret 22. august 2009.